Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:

Hỗ trợ kỹ thuật cho các dòng máy của Fuji và Koh Young

Dịch vụ đánh giá kỹ thuật dây chuyền cho các đối tác (VPAS)

Phân tích chu trình sản xuất (CTA)

Hiệu suất của dây chuyền

Sửa chữa đầu gắn linh kiện máy Fuji

Huấn luyện - đào tạo